Strasburg :)

W poniedziałek Europejski Trybunał Praw Człowieka ma zakomunikować zainicjowanie sprawy przeciwko Polsce ze skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polskiej. To sprawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego – kalendarza spotkań Julii Przyłębskiej. Przypomnijmy, iż w czerwcu 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Domagało się ono udostępnienia kalendarza...

Wszystkie błędy Sądu Najwyższego

Reformę sądownictwa należy zacząć od reformy kształcenia na wydziałach prawa, aplikacjach i szkoleniach sędziów. Myśl ta krąży mi w głowie od kilku lat. Dziś jej prawdziwość potwierdza postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego w sprawie I KZ 29/21. Braki w rozumowaniu prawniczym, błędy merytoryczne i logiczne oraz niespójna argumentacja, to...

Prof. Łętowska powinna się pouczyć.

W dzisiejszych Faktach TVN (ok. 14 min.) pojawiła się wypowiedź prof. E. Łętowskiej o „władczym” charakterze wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Z przykrością musze odesłać p. Prof. Łętowską do podręczników o UE. Wyrok TSUE ma charakter deklaratywny. Wypadałoby o tym wiedzieć, albo nie wypowiadać się....

Jak zabrać pieniądze… Unii Europejskiej

Nie może być tak, że wypełnianie traktatu prowadzi do naruszenia żywotnych interesów państwa, które ten traktat zawarło. To państwo, a nie traktat jest panem stosunku prawnego. Cały tekst: Rzeczpospolita 23.07.2021...

Eksperci Fundacji Batorego o wyroku TK sygn. 7/20

Też nie mają nic merytorycznego do powiedzenia… a tacy mądrale… Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego o środkach tymczasowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Fundacja im. Stefana Batorego (batory.org.pl)...

O postanowieniu tymczasowym TSUE w sprawach systemu dyscyplinarnego w Polsce (C-204/21).

W systemie praworządnym nie wydaje się nakazów niemożliwych (przynajmniej w ich zasadniczej części) do wykonania, bo takie działanie samo jest sprzeczne z ideą praworządności. TSUE już miesiąc temu chciał rękoma swego wiceprezesa wyłączyć prąd na znacznej części terytorium Polski. Dziś jednym podpisem Pani Rosario Silva de Lauperta nakazuje podjąć...

Wyrok K 20/20 (pełnienie funkcji RPO po upływie kadencji)

W sumie to chciałbym przeczytać uzasadnienie w sprawie K 20/20. Wyrok wydany 15 kwietnia br. A dziś kolejny raz nie wybrano RPO. Sentencję znam i dlatego naprawdę jestem ciekawy przemyśleń z uzasadnienia. I z zapowiedzianego postanowienia sygnalizacyjnego też....

Postanowienie z 15 czerwca 2021 r. w sprawie P 7/20 (odmowa wyłączenia sędziego opartego na orzeczeniu ETPC XeroFlor)

Cyt. „W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, wyrok ETPC z 7 maja 2021 r. w zakresie, w jakim odnosi się do Trybunału Konstytucyjnego, oparty jest na tezach świadczących o nieznajomości polskiego porządku prawnego, w tym fundamentalnych założeń ustrojowych, określających pozycję, ustrój i rolę polskiego sądu konstytucyjnego. W tym zakresie został wydany...

ETPC od dawna chce zostać trybunałem konstytucyjnym Europy. Fundamentalne jest tu orzeczenie w sprawie Belilos v. Szwajcaria (10328/83). ETPC wyszedł tam poza formalną zgodę państwa na związanie się EKPC w konkretnym kształcie, ponieważ uznał, że ma do odegrania inną rolę niż zwykłe trybunały międzynarodowe. I zażądał bezwarunkowej akceptacji swoich orzeczeń. Także tych rozciągających jego kompetencje. Wyrokiem w sprawie XeroFlor, ETPC pragnie zdefiniować swoją kognicję co do działań organów państwa polskiego (TK, Sejmu i Prezydenta), które nie zostały mu poddane w momencie przystąpienia Polski do EKPC. Chce także rozpocząć kontrolę kształtu i istoty praw jednostki określonych w Konstytucji RP. I przedefiniować de facto hierarchię konstytucyjnych źródeł prawa.

Mariusz Muszyński: Komentarz subiektywny w sprawie Xeroflor – Opinie – rp.pl...