Prof. Łętowska powinna się pouczyć.

W dzisiejszych Faktach TVN (ok. 14 min.) pojawiła się wypowiedź prof. E. Łętowskiej o „władczym” charakterze wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Z przykrością musze odesłać p. Prof. Łętowską do podręczników o UE. Wyrok TSUE ma charakter deklaratywny. Wypadałoby o tym wiedzieć, albo nie wypowiadać się....

Jak zabrać pieniądze… Unii Europejskiej

Nie może być tak, że wypełnianie traktatu prowadzi do naruszenia żywotnych interesów państwa, które ten traktat zawarło. To państwo, a nie traktat jest panem stosunku prawnego. Cały tekst: Rzeczpospolita 23.07.2021...

Eksperci Fundacji Batorego o wyroku TK sygn. 7/20

Też nie mają nic merytorycznego do powiedzenia… a tacy mądrale… Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego o środkach tymczasowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Fundacja im. Stefana Batorego (batory.org.pl)...

O postanowieniu tymczasowym TSUE w sprawach systemu dyscyplinarnego w Polsce (C-204/21).

W systemie praworządnym nie wydaje się nakazów niemożliwych (przynajmniej w ich zasadniczej części) do wykonania, bo takie działanie samo jest sprzeczne z ideą praworządności. TSUE już miesiąc temu chciał rękoma swego wiceprezesa wyłączyć prąd na znacznej części terytorium Polski. Dziś jednym podpisem Pani Rosario Silva de Lauperta nakazuje podjąć...

Wyrok K 20/20 (pełnienie funkcji RPO po upływie kadencji)

W sumie to chciałbym przeczytać uzasadnienie w sprawie K 20/20. Wyrok wydany 15 kwietnia br. A dziś kolejny raz nie wybrano RPO. Sentencję znam i dlatego naprawdę jestem ciekawy przemyśleń z uzasadnienia. I z zapowiedzianego postanowienia sygnalizacyjnego też....

Postanowienie z 15 czerwca 2021 r. w sprawie P 7/20 (odmowa wyłączenia sędziego opartego na orzeczeniu ETPC XeroFlor)

Cyt. „W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, wyrok ETPC z 7 maja 2021 r. w zakresie, w jakim odnosi się do Trybunału Konstytucyjnego, oparty jest na tezach świadczących o nieznajomości polskiego porządku prawnego, w tym fundamentalnych założeń ustrojowych, określających pozycję, ustrój i rolę polskiego sądu konstytucyjnego. W tym zakresie został wydany...

ETPC od dawna chce zostać trybunałem konstytucyjnym Europy. Fundamentalne jest tu orzeczenie w sprawie Belilos v. Szwajcaria (10328/83). ETPC wyszedł tam poza formalną zgodę państwa na związanie się EKPC w konkretnym kształcie, ponieważ uznał, że ma do odegrania inną rolę niż zwykłe trybunały międzynarodowe. I zażądał bezwarunkowej akceptacji swoich orzeczeń. Także tych rozciągających jego kompetencje. Wyrokiem w sprawie XeroFlor, ETPC pragnie zdefiniować swoją kognicję co do działań organów państwa polskiego (TK, Sejmu i Prezydenta), które nie zostały mu poddane w momencie przystąpienia Polski do EKPC. Chce także rozpocząć kontrolę kształtu i istoty praw jednostki określonych w Konstytucji RP. I przedefiniować de facto hierarchię konstytucyjnych źródeł prawa.

Mariusz Muszyński: Komentarz subiektywny w sprawie Xeroflor – Opinie – rp.pl...

Wyrok Trybunału Praw Człowieka został wydany z przekroczeniem art. 6 EKPC (ultra vires), ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP, a więc nie może być sądem w rozumieniu EKPC.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej. Jednak w przeciwieństwie do sądów, Trybunał nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, a więc nie rozstrzyga spraw (sporów) cywilnych i karnych podmiotów indywidualnych Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP stanowi bowiem, że „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej...

Ratyfikacja decyzji o zasobach UE a konstytucja.

Toczący się w Polsce dyskurs nt. ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych UE dotyczy kwestii, kiedy i jaką większością parlament ma wyrazić zgodę na ratyfikację. Spór ten jest w rzeczywistości wtórny i spłycony. Prawdziwy problem leży w pytaniu, czy Konstytucja w ogóle pozwala na dokonanie ratyfikacji tego...