Postanowienie z 15 czerwca 2021 r. w sprawie P 7/20 (odmowa wyłączenia sędziego opartego na orzeczeniu ETPC XeroFlor)

Cyt. “W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, wyrok ETPC z 7 maja 2021 r. w zakresie, w jakim odnosi się do Trybunału Konstytucyjnego, oparty jest na tezach świadczących o nieznajomości polskiego porządku prawnego, w tym fundamentalnych założeń ustrojowych, określających pozycję, ustrój i rolę polskiego sądu konstytucyjnego. W tym zakresie został wydany...

ETPC od dawna chce zostać trybunałem konstytucyjnym Europy. Fundamentalne jest tu orzeczenie w sprawie Belilos v. Szwajcaria (10328/83). ETPC wyszedł tam poza formalną zgodę państwa na związanie się EKPC w konkretnym kształcie, ponieważ uznał, że ma do odegrania inną rolę niż zwykłe trybunały międzynarodowe. I zażądał bezwarunkowej akceptacji swoich orzeczeń. Także tych rozciągających jego kompetencje. Wyrokiem w sprawie XeroFlor, ETPC pragnie zdefiniować swoją kognicję co do działań organów państwa polskiego (TK, Sejmu i Prezydenta), które nie zostały mu poddane w momencie przystąpienia Polski do EKPC. Chce także rozpocząć kontrolę kształtu i istoty praw jednostki określonych w Konstytucji RP. I przedefiniować de facto hierarchię konstytucyjnych źródeł prawa.

Mariusz Muszyński: Komentarz subiektywny w sprawie Xeroflor – Opinie – rp.pl...

Wyrok Trybunału Praw Człowieka został wydany z przekroczeniem art. 6 EKPC (ultra vires), ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP, a więc nie może być sądem w rozumieniu EKPC.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej. Jednak w przeciwieństwie do sądów, Trybunał nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, a więc nie rozstrzyga spraw (sporów) cywilnych i karnych podmiotów indywidualnych Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP stanowi bowiem, że „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej...

Ratyfikacja decyzji o zasobach UE a konstytucja.

Toczący się w Polsce dyskurs nt. ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych UE dotyczy kwestii, kiedy i jaką większością parlament ma wyrazić zgodę na ratyfikację. Spór ten jest w rzeczywistości wtórny i spłycony. Prawdziwy problem leży w pytaniu, czy Konstytucja w ogóle pozwala na dokonanie ratyfikacji tego...

Jest kwiecień, a od rana pachnie lipą…😊 Pewne rzeczy należy robić biegle. Nawet jeśli wiadomo, że sam cel i skutek, niezależnie od racji, będzie krytykowany, a może właśnie przede wszystkim wtedy, należy załatwić to naprawdę dobrze metodologicznie, logicznie i argumentacyjne. Nie wolno tworzyć krytykom żadnej, podkreślam – żadnej możliwości ataku na poziomie instrumentalnym, bo to deprecjonuje instytucję w jej profesjonalizmie. Niech dyskutują o efekcie, a nie metodzie jego osiągnięcia. A jeśli będą próbować, niech mają kłopoty, by móc za cokolwiek złapać.

...

9. odwołanie rozprawy w sprawie RPO (K 20/20)

Wyciągając wnioski z podobnych sytuacji w TK, tak z ostrożności oświadczam, że nie jestem w składzie orzekającym w sprawie o sygn. K 20/20 (pełnienie funkcji przez RPO po upływie konstytucyjnej kadencji na podstawie ustawy). Nie mam też nic wspólnego z dzisiejszym odwołaniem rozprawy, jak i z żadnym z ośmiu...