Info dla studentów z egzaminu przeprowadzonego 2 lutego 2024 r. (grupa 2)

Szanowni Państwo, sprawdzam prace grupy egzaminacyjnej nr 2 (godz. 12.30). W związku z faktem, że jednak zasmuca mnie jakość tych prac, przedstawiam sygnalne info, czego oczekiwałem w odpowiedziach na pytania.

  1. Wymień teorie dotyczące powstawania zwyczaju międzynarodowego i omów jedną z nich. Odp.: np. klasyczna teoria zgody, teoria uznania, teoria zgody i opinio iuris, teoria oparcia zwyczaju o tradycję, teoria powstania zwyczaju poprzez praktykę ze stopniowym wzrostem świadomości prawnej, teoria spontanicznego powstawania zwyczaju, teoria dot. nowej koncepcji zgody opartej o zwykłe przyjęcie.
  2. Omów przesłanki bezpośredniego stosowania umowy międzynarodowej z perspektywy polskiego porządku konstytucyjnego. Odp.: art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, standard wywiedziony z opinii STSM z 3 marca 1928 r., Jurisdiction of the Courts of Danzig oraz przykładowe granice (przesłanki) systemowe.
  3. Wymień i omów prawnomiędzynarodowe metody radzenia sobie przez państwa w sytuacji wielości obywatelstw. Odp. zasada wyłączności obywatelstwa, zasada efektywności, specyfika różnych umów międzynarodowych. A casus Nottebohma by mnie zadowolił, a casus Polańskiego wręcz uszczęśliwił.
  4. Porównaj rozwiązania dotyczące problemu stosowania siły w prawie międzynarodowym przyjęte przez Pakt Ligi Narodów i Kartę Narodów Zjednoczonych. Odp.: kwestie z art. 11-15 Paktu Ligi Narodów i Art.. 2 pkt 4  i art. 24 ust. 1 zd. 2 Karty ONZ oraz potwierdzenie w aktach niższej rangi (np. rezolucja 2131 z 21 grudnia 1965 r., rezolucja 3314 z 14 grudnia 1974, rezolucja 44/22 z 8 listopada 1987) oraz kilka słów nt. charakteru zakazu i wyjątków z Karty.
  5. Wymień okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie międzynarodowym i omów jedną z nich. Odp.: zgoda państwa zainteresowanego, samoobrona, środki odwetowe, siła wyższa, działania związane z koniecznością ochrony życia ludzkiego, stan wyższej konieczności.

Wszystko było na wykładach, a część jest też w standardowych podręcznikach.