Postanowienie tymczasowe w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza Barskiego

Przypomnę tylko, że postanowienie tymczasowe TK w procedurze skargi konstytucyjnej jest oparte o twardy przepis – Art. 79. ust. 1. ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czytamy tam: “Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga konstytucyjna dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować nieodwracalne skutki, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego albo gdy przemawia za tym inny ważny interes skarżącego lub ważny interes publiczny“.

To całkiem inna sytuacja, niż sięgniecie do zabezpieczenia z kodeksu postępowania cywilnego, z jakim mamy do czynienia w postępowaniu z wniosku grupy posłów w sprawie TVP. Nie można porównywać. Tamta jest kwestią działań wewnątrz procedury sporu z kodeksu prawa handlowego, tu działa moc postępowania publicznoprawnego. Zresztą zgodnie z zapowiedzią Premiera, jaką słyszałem na konferencji prasowej, że każdy zainteresowany może prawnie weryfikować decyzje Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. To Prokurator Barski właśnie zaczął weryfikację. Jest skarga konstytucyjna i postanowienie tymczasowe z art. 79 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK.