Ciekawostki z prac egzaminacyjnych

W sytuacji kolizji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym zależy o którym systemie mówimy, Jeżeli mówimy o systemie z przewagą prawa międzynarodowego, to to prawo będzie miało pierwszeństwo, w przypadku przewagi prawa krajowego, to ono będzie miało pierwszeństwo.

Zasada słuszności polega na tym, że interpretując daną normę prawną spośród wielu możliwych interpretacji należy wybrać tą, która jest najbardziej słuszna.

Zasada słuszności oznacza ograniczenie ingerencji prawa międzynarodowego w zwyczaje danego państwa

Z perspektywy prawa międzynarodowego, prawo krajowe powinno być zgodne z prawem krajowym.

Statki powinny być oznakowane w sposób legalny by nie wzbudzić podejrzeń że są one nielegalnie na danych wodach.

Nieszkodliwy przepływ powinien być nieszkodliwy i szybki. Nie powinien przynosić szkód i zagrożenia pokoju.

Umową bezpośrednio stosowaną będzie taka, która się do tego nadaje. Po pierwsze będą to umowy, którymi w obliczu zasady suwerenności państwo zostało związane w procesie przewidzianym w krajowym ustawodawstwie.

Umowy międzynarodowe stosuje się bezpośrednio gdy jesteśmy zobowiązani na ich mocy do ich przestrzegania, a jej zapisy są bezpośrednio wiążące. (…) Inną przesłanką bezpośredniego stosowania takich umów jest ich bezpośrednia transpozycja do naszego porządku prawnego.

Sposoby rozstrzygania konfliktów między prawem międzynarodowym a prawem krajowym to retorsje i represalia.

Sposobem na rozwiazywanie konfliktów między prawem międzynarodowym a prawem krajowym są w Polsce orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zgodności prawa międzynarodowego z Konstytucją. Wyroków tych należy się bezwzględnie trzymać, gdyż są gwarancją suwerenności. Z perspektywy prawa międzynarodowego orzeka TSUE lecz w związku z tym że Konstytucja jest nadrzędna, jego wyroki nie są wiążące.

Uważam ze to właśnie Trybunał Konstytucyjny jest najistotniejszy przy konflikcie między prawem międzynarodowym a prawem krajowym, w końcu to przecież sąd prawa.