OŚWIADCZENIE

W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej dotyczącymi ogłoszenia wyroku K 1/20 oświadczam, że jestem jednym z trzech sędziów TK, którzy złożyli zdanie odrębne do uzasadnienia wyroku w sprawie K 1/20.

Uzasadnienie w ostatecznej wersji (do podpisu sędziów) otrzymałem w dniu 2 grudnia 2020 r. Po zapoznaniu się z nim i podpisaniu, co nastąpiło jeszcze tego samego dnia, zgłosiłem w sposób formalny swój zdecydowany brak akceptacji i decyzję o przygotowaniu zdania odrębnego do uzasadnienia. Powodem była ocena, że uzasadnienie jest błędne z metodologicznego, logicznego i argumentacyjnego punktu widzenia.

Zdanie odrębne do uzasadnienia przedłożyłem w Sekretariacie Biura Służby Prawnej Trybunału w dniu 22 grudnia 2020 r.

Poza tym podkreślam, że ogłoszenie wyroku TK w Dzienniku Ustaw nie jest zależne od podpisania uzasadnienia, jak i przedłożenia zdań odrębnych, ponieważ takiemu ogłoszeniu podlega wyłącznie orzeczenie w kształcie wskazanym w art. 108 ust. 1 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (m.in. sentencja wyroku, wzmianka o istnieniu zdań odrębnych do wyroku, oznaczenie organu i nazwiska członków składu wydającego dany wyrok.)

Uzasadnienie, treść zdań odrębnych do wyroku i uzasadnienia, podlegają publikacji jedynie w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wydawanym przez TK. Są też doręczane wraz z wyrokiem uczestnikom postępowania. Są to czynności całkowicie odrębne od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.